توسعه دهنده نرم افزار اوران ، ورود

بار برف – بار برف بام شیبدار یکطرفه

  • بار برف بام شیبدار یکطرفه
  • نظرات

بار برف – تمرین4

تهیه : گروه نرم افزاری اِوِران 

 

ساختمانی با کاربری فروشگاه در شهر تهران اجرا شده است . بام سازه به صورت شیب دار یک طرفه با زاویه 10 درجه می باشد . بار برف متوازن بام مذکور را با توجه به موقعیت مکانی آن در شکل ذیل به دست آورید . (فروشگاه : سازه شماره 5 در شکل ) ( بام فاقد جان پناه) (پوشش فلزی)

snowload-shape4

1-     تعیین Pg : تهران مطابق جدول تقسیم بندی شهرهای کشور از نظر منطقه بار برف ، منطقه 4 ( منطقه با برف زیاد ) می باشد . بنابراین مطابق جدول داربم :

Pg=1.5 KN/m²

2-     تعیین Is : با توجه به جدول ( گروه خطرپذیری ساختمان ها برای بار برف ، Is فروشگاه های بزرگ با توجه به قرارگیری این کاربری در گروه 2 ، مطابق جدول ضریب اهمیت بار برف داریم :

Is=1.1

3-     تعیین Ce : الف – جهت محاسبه این ضریب ابتدا گروه ناهمواری محیط را معین می کنیم . تهران محیط شهری با ناهمواری زیاد است . بناربراین جزو گروه 1 تعیین می شود .

ب – بام را به لحاظ برف گیری مورد بررسی قرار می دهیم .

چون سازه شماره 1 به لحاظ ارتفاعی از تمامی سازه های مجاور بلندتر است بنابراین حتماً برف ریز است . ضمن اینکه برای آن جان پناهی نیز در نظر گرفته نشده است . اما همانطور که مشاهده می کنید فاصله آن با سازه اصلی (شماره 5) 45 متر می باشد . برای اینکه مطمئن شویم این سازه تاثیری بر روی سازه اصلی دارد :

D1=45 m  hₒ = (110 – 20) = 90 m   10*hₒ=900 → 45 < 900 

با توجه به فرمول بالا مطابق آیین نامه سازه شرقی روی سازه اصلی تاثیر گذار است و نسبت به آن برف ریز است .

ج – همین محاسبات برای سازه شمالی و غربی نیز حاکم است و آنها نیز نسبت به سازه اصلی برف ریز می باشند .

نکته : بام سازه شماره 2 دارای جان پناه است . و ممکن است مطابق محاسبات این بام کلا برف ریز نباشد اما ما در جهت اطمینان بیشتر همه سازه های جانبی را بدون مانع فرض می کنیم . ( دقت شود در نرم افزار SLC92 نیز برای ضریب اطمینان بالاتر همین فرض صورت پذیرفته ، زیرا چنانچه بخواهیم برای سازه های مجاور نیز این محاسبات را انجام دهیم وارد حلقه تقریبا بی انتهایی خواهیم شد . )

حال مطابق جدول تعیین ضریب برف گیری سازه درایم : 

Ce=1.2

4-     ₒتعیین Ct : مطابق جدول ضریب شرایط دمایی ، یک فروشگاه بزرگ نیز در دسته ساختمانهای عادی از لحاظ حرارتی قرار می گیرد بنابراین :

Ct=1

5-     تعیین Cs : همانطور که در شکل مشاهده می کنید شیب بام به سمت مانع سازه شماره 3 می باشد . بنابراین با توجه به وجود شرایط لغزنده پوشش بام ( پوئشش فلزی ) اما مانع دار بودن بام ،

αₒ برای Ct=1 برابر 30 درجه خواهد شد و داریم :

α=10º<αₒ=30º → Cs=1

6-     با توجه به فرمول ذیل داریم :

Pr = 0.7 * Cs * Ct * Ce * Is * Pg

Pr=0.7*1*1*1.2*1.1*1.5=1.386 kN/m²

7-     کنترل بار برف حداقل :

با توجه به اینکه بار حداقل باید برای بام های شیب دار با شیب کمتر از 15 درجه محاسبه شود داریم :

Pg= 1.5 > 1 → Pm = Is = 1.1 kN/m²

8-     بنابراین چون Pr > Pm  در نتیجه

Pr = 1.386 kN/m²

نمونه محاسبه این تمرین با استفاده از نرم افزار SLC92 را مشاهده نمایید :

 snowload-ex4-1

snowload-ex4-2

snowload-ex4-3

0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + 10 =

Next

مقالات مرتبط